1144
Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο φαινόμενο της ιδιότυπης ομηρίας ολόκληρων Ιδρύμάτων από μειοψηφικές ομάδες καταληψιών | ΙΝΤΙΜΕnews

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα ΑΕΙ

Protagon Team Protagon Team 14 Ιανουαρίου 2021, 11:56
Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στο φαινόμενο της ιδιότυπης ομηρίας ολόκληρων Ιδρύμάτων από μειοψηφικές ομάδες καταληψιών
|ΙΝΤΙΜΕnews

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα οι καταλήψεις στα ΑΕΙ

Protagon Team Protagon Team 14 Ιανουαρίου 2021, 11:56

Πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα θα αποτελούν εφεξής οι καταλήψεις στα ΑΕΙ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που έδωσε στη δημοσιότητα και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας.

Πειθαρχικά θα διώκεται και όποιος (άτομο ή ομάδα) διακόπτει αυθαίρετα συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, ενώ πειθαρχικό παράπτωμα θα είναι και η αφισορύπανση στους χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν «η εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της απρόσκοπτης χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του».

Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί επίσης η χρήση στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής, η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης, η χρήση απαγορευμένων ουσιών εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών, η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εντός του ιδρύματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα, και η εκ προθέσεως καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης.

Κάμερες και Κέντρο Ελέγχου σε όλα τα ΑΕΙ

Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου προβλέπει εξάλλου σειρά μέτρων «για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων των ΑΕΙ, καθώς και για την προστασία της ακίνητης και κινητής περιουσίας τους, του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, κάθε Ιδρυμα, με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας του, μπορεί να τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας, που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα εν λόγω συστήματα δεν θα καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας των μελών ΔΕΠ.

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται:

α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σύμφωνα με το π.δ. 75/2020 (Α΄ 173) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι. με σκοπό την αποτροπή και καταστολή των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3917/2011 (Α΄ 22),

β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στην είσοδο κτιρίων ή επιμέρους εσωτερικών χώρων των Α.Ε.Ι.,

γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και

δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης. Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφαλείας της παρούσας, κάθε ΑΕΙ δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Επίσης, σε κάθε ΑΕΙ εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του Ιδρύματος.

Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε ΑΕΙ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας του άρθρου 12, καταρτίζεται σχέδιο ασφαλείας και προστασίας του Ιδρύματος, στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα τεχνικά και μη μέτρα ασφαλείας του για την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και προστασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και οι χώροι εφαρμογής αυτών.

Το σχέδιο ασφαλείας και προστασίας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε ΑΕΙ. Η απόφαση κοινοποιείται στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος υπό την ευθύνη του πρύτανη ή του αρμόδιου αντιπρύτανη και εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσής της, με την επιφύλαξη του π.δ. 75/2020 για τη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων επιτήρησης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του εν λόγω μέτρου διασφαλίζεται η τήρηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016, της Οδηγίας 680/2016 και του ν. 4624/2019.

Κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης

Με το άρθρο 12 του σχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ και η έκδοση Κανονισμού που θα προβλέπει τα ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, βάσει των ιδιαιτεροτήτων κάθε Ιδρύματος.

Αναλυτικά το άρθρο 12 προβλέπει:

1. Σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και οι πανεπιστημιουπόλεις (campus) των ΑΕΙ περιβάλλονται υποχρεωτικά από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας κατά παρέκκλιση κάθε άλλη ειδικής ή γενικής διάταξης. Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ. Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στους εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ με αιτιολογημένη απόφαση της συγκλήτου του ΑΕΙ, το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους των ΑΕΙ, όπως κτίρια και υποδομές.

2. Με απόφαση του πρύτανη του ΑΕΙ, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφαλείας και Προστασίας, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης του οικείου ΑΕΙ και τίθεται σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.

Στον κανονισμό καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του ΑΕΙ, οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, του σκοπού χρήσης τους ή των δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε αυτούς, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις,

β) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης του ΑΕΙ, όπως τα μέλη ΔΕΠ, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), διοικητικό προσωπικό, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό,

γ) η καταγραφή των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του ΑΕΙ στους οποίους έχουν δικαίωμα ελεγχόμενης πρόσβασης τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το ΑΕΙ,

δ) κάθε είδους θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων κατά την είσοδο σε κτίρια και λοιπές κρίσιμες υποδομές των ΑΕΙ,

ε) τις μεθόδους ελέγχου ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων για την είσοδό τους σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης και καταγραφής των προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων,

στ) τη διαβάθμιση του επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους που κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του ΑΕΙ, όπως τα κτίρια διοίκησης, του ΕΛΚΕ ή εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό.

Σε κινητοποιήσεις καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που σε ανακοίνωσή του αξιώνει την άμεση απόσυρσή του, κάνοντας λόγο για αντιδημοκρατικές και εξουσιαστικές πρακτικές από την πλευρά της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση, τονίζεται χαρακτηριστικά, υλοποιεί τον μύχιο πόθο των απανταχού συντηρητικών: λιγότεροι και πιο συστημικά επιλεγμένοι νέοι και νέες στα πανεπιστήμια και στο πλαίσιο αυτό το κόμμα  της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και «κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη στη μαχητική με όρους μαζικού κινήματος ακύρωση των αντιδραστικών σχεδίων της κυβέρνησης».

Φοιτητικές ενώσεις και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς κατέβηκαν ήδη σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια, όπου επικράτησε ένταση, με την Αστυνομία να κάνει χρήση χημικών προκειμένου να διαλυθούν οι διαδηλωτές. Κλειστός λόγω της κινητοποίησης ήταν από τις 10 το πρωί, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο».

ΑΠΕ-ΜΠΕΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ
ΙΝΤΙΜΕnews