830
Ο Γιάννης Ραγκούσης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Είχε υπογράψει τον τελευταίο νόμο σχετικά με την ακαταλληλότητα των ταινιών | SOOC/CreativeProtagon

«Τζόκερ»: Ο Ραγκούσης είχε υπογράψει τον τελευταίο νόμο για τις ακατάλληλες ταινίες

Protagon Team Protagon Team 21 Οκτωβρίου 2019, 15:52
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 21/10/2019, 18:05
Ο Γιάννης Ραγκούσης ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Είχε υπογράψει τον τελευταίο νόμο σχετικά με την ακαταλληλότητα των ταινιών
|SOOC/CreativeProtagon

«Τζόκερ»: Ο Ραγκούσης είχε υπογράψει τον τελευταίο νόμο για τις ακατάλληλες ταινίες

Protagon Team Protagon Team 21 Οκτωβρίου 2019, 15:52
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 21/10/2019, 18:05

Ο Γιάννης Ραγκούσης, ως τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που αντέδρασε όταν έγινε γνωστή η είδηση (εδώ) για τους ελέγχους της Αστυνομίας για ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες όπου προβάλλεται η –έχουσα σήμανση «αυστηρώς ακατάλληλη»– ταινία «Τζόκερ». Κατηγόρησε τον άλλοτε κομματικό του σύντροφο και σημερινό υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (εδώ) ότι γυρίζει «την Ελλάδα και την Ελληνική Αστυνομία σε πολύ σκοτεινές εποχές τους» και προανήγγειλε μεγάλη αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για το θέμα.

Η αλήθεια είναι ότι η Αστυνομία ενήργησε ως όφειλε, από τη στιγμή που έγιναν επώνυμες καταγγελίες για παρουσία ανηλίκων σε προβολή ταινίας που δεν είναι κατάλληλη για παιδιά –το υπό ποιες συνθήκες και με ποια κάλυψη έγιναν αυτές οι καταγγελίες είναι ένα άλλο ζήτημα που αφορά τη Λίνα Μενδώνη και το υπουργείο Πολιτισμού (εδώ). Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΕΛ.ΑΣ. εφάρμοσε τον νόμο.

Και η ειρωνεία είναι ότι η τελευταία σχετική νομοθετική ρύθμιση για τις κατηγοριοποιήσεις καταλληλότητας των ταινιών φέρει την υπογραφή του ίδιου του κ. Ραγκούση που τώρα φωνάζει!

Πρόκειται για τον Ν. 3905/2010, για «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2010 (εδώ το ΦΕΚ). Στο άρθρο 37 αναφέρεται συγκεκριμένα:

1. Πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουρ γείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.Ο.Μ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες. Η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηματογραφικού έργου σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων. Για τη χορήγηση της πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

2. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Αντικείμενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των έργων που έχουν υποβληθεί στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) κατάλληλη για όλους,
(β) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 12 ετών,
(γ) κατάλληλη για ανηλίκους άνω των 15 ετών,
(δ) ακατάλληλη για ανηλίκους.

3. Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη από την κατάταξη της ταινίας ηλικία.Όποιος επιτρέπει σε ανηλίκους να εισέλθουν σε αίθουσα ή υπαίθριο χώρο στους οποίους προβάλλεται ταινία ακατάλληλη για την ηλικία τους τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αμέλεια της πράξης αυτής τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ».

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η παρουσία αστυνομικών σε κινηματογράφους για να ψάχνουν ανηλίκους σε ακατάλληλα φιλμ δεν είναι και κάτι το συνηθισμένο πια. Εδώ και χρόνια, τέτοιοι έλεγχοι είχαν ατονήσει και οι σχετικές πρακτικές είχαν τεθεί εν υπνώσει, καθώς άλλαξε δραματικά η ελληνική κοινωνία και η ΕΛ.ΑΣ. είχε άλλα, πολύ πιο σοβαρά, ζητήματα με τα οποία έπρεπε -και πρέπει- να ασχοληθεί.

Ο νόμος του Μεταξά

Η επέμβαση της Αστυνομίας στους κινηματογράφους, ωστόσο, ορίζεται σαφώς από τον «μεταξικό» νόμο Ν.455/1937 περί κινηματογράφων, ο οποίος δεν έχει αλλάξει εδώ και 82 χρόνια! Ο συγκεκριμένος νόμος ανέφερε:

1.Απαγορεύεται απολύτως η εις δημοσίους κινηματογράφους είσοδος ανηλίκων. Η ηλικία εξακριβούται δια της επιδείξεως εις τα όργανα της Αστυνομίας ή τον αρμόδιον υπάλληλον της επιχειρήσεως πιστοποιητικού του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, δια δε τους αλλοδαπούς της Προξενικής αρχής του Κράτους, ου τυγχάνουσιν υπήκοοι. Τα
πιστοποιητικά ταύτα δέον να φέρωσιν επικεκαλλημένην και εσφραγισμένην την φωτογραφίαν του υπέρ ου εξεδόθησαν είναι δε υποχρεωτικά δια τους έχοντας ηλικίαν μέχρι της στρατευσίμου τοιαύτης.

[…]

3. Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει εις παραστάσεις ταινιών κριθεισών καταλλήλων δι` ανηλίκους.

4. Δια την άσκησιν του ελέγχου του εδ. 1 και εις πόλεις εχούσας πληθυσμόν άνω των 10.000 κατοίκων διορίζονται τη υποδείξει της Αστυνομικής Αρχής υπό των Διευθυντών των επιχειρήσεων ειδικοί υπάλληλοι, μισθοδοτούμενοι υπό τούτων. […] Εις την περίπτωσιν αρνήσεως διευθυντού κινηματογράφου προς διορισμόν ειδικού επί της εισόδου των
ανηλίκων υπαλλήλου τας εκ του παρόντος νόμου σχετικάς ευθύνας υπέχει ο ίδιος.

5. Με κράτησιν και πρόστιμον τιμωρούνται: 1) Οι διεθυντές
κινηματογράφων και εν γένει πας τις όστις ήθελε παρεμποδίσει την εις αυτούς είσοδον εις τους δικαιουμένους ταύτην κατά το άρθρ. 7 του παρόντος νόμου ή ήθελε παρεμβάλει οπωσδήποτε προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών και 2) οι διευθυνταί κινηματογράφων
οίτινες εις το πρόγραμμα και τας διαφημίσεις αυτού δεν ανέγραψαν κατά τα υπό του άρθρ. 6 παρ. 3 οριζόμενα τον χαρακτηρισμόν της ταινίας ως ακαταλλήλου ή μη δι` ανηλίκους.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο νόμος είναι νόμος, η ΕΛ.ΑΣ. είτε από υπερβάλλοντα ζήλο είτε από τυπικό καθήκον, ενήργησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Και με βάση όσα ορίζει ο νόμος που φέρει την υπογραφή του κ. Ραγκούση. Ο τελευταίος πάντως, έσπευσε να μιλήσει για ψευδή δημοσιεύματα και να  σημειώσει ότι ο επίμαχος Ν. 3905/2010 «ήταν του υπουργείου Πολιτισμού και όχι του υπουργείου Εσωτερικών του οποίου και είχα την πολιτική ευθύνη. Επιπροσθέτως, πουθενά ο συγκεκριμένος νόμος δεν αναφέρει τη δυνατότητα της αστυνομίας να παρεμβαίνει στους κινηματογράφους για να ελέγχει την ηλικία των νέων θεατών».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News