383
|

Στις 300.000 ευρώ το όριο για τη fast track ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού

Protagon Team Protagon Team 18 Δεκεμβρίου 2018, 17:07

Στις 300.000 ευρώ το όριο για τη fast track ρύθμιση μέσω εξωδικαστικού

Protagon Team Protagon Team 18 Δεκεμβρίου 2018, 17:07

Με τροπολογία που εντάσσει η κυβέρνηση σε νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού ανοίγει πια για τη συντριπτική πλειονότητα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην διεύρυνση του ορίου για το ύψος των χρεών από τις 50.000 ευρώ που ισχύει σήμερα, στις 300.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με όσα είπε ο αντιπρόεδρος  της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης στη Βουλή, η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού(ν. 4469/2017)  παρατείνεται για έναν χρόνο (έως τις 31/12/2019) και παράλληλα:

• Δίνεται η δυνατότητα σε εμπόρους, στους οποίους η πολυμερής διαδικασία αποτυγχάνει λόγω μη συμμετοχής τόσων ιδιωτών πιστωτών, ώστε να μην επιτυγχάνεται απαρτία, να ρυθμίσουν διμερώς τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τους ίδιους όρους όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

• Επεκτείνεται η απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών (το όριο των συνολικών οφειλών αυξάνεται από τις 50.000 στις 300.000 €.

Τα κριτήρια υπαγωγής στην τυποποιημένη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού που πρέπει να πληροί σωρευτικά ο οφειλέτης είναι τα ακόλουθα:

• Να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης στον εξωδικαστικό.

• Το σύνολο των οφειλών του, όπως αυτές θα διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση: α) των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, β) του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από φορολογικά πρόστιμα και γ) του 85% των απαιτήσεων Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και πρόστιμα, μπορεί να είναι έως οκτώ φορές μεγαλύτερο από το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

Οι μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των οφειλών, αφού συμφωνηθεί η ρύθμιση, έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

• Ο αριθμός τους προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία φτάνουν ως τις 120, προς τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές (π.χ. προμηθευτές) έως 24 και προς εργαζόμενους έως 6. Ωστόσο, εάν η βασική οφειλή προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία είναι έως 3.000 ευρώ ανά πιστωτή ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται προς τους εν λόγω πιστωτές το πολύ σε 36.

• Ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και σε μια ακόμη περίπτωση: εάν το 2,75% του EBITDA είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό. Το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται.