481
Στο κτίριο αυτό στεγάζεται το εργαστήριο αντιντόπινγκ του ΟΑΚΑ |

Από το ΟΑΚΑ στον «Δημόκριτο» μεταφέρεται ο έλεγχος ντόπινγκ

Protagon Team Protagon Team 23 Αυγούστου 2019, 13:39
Στο κτίριο αυτό στεγάζεται το εργαστήριο αντιντόπινγκ του ΟΑΚΑ
|

Από το ΟΑΚΑ στον «Δημόκριτο» μεταφέρεται ο έλεγχος ντόπινγκ

Protagon Team Protagon Team 23 Αυγούστου 2019, 13:39

Στο κέντρο ερευνών «Δημόκριτος» περνά ο έλεγχος ντόπινγκ από το σχετικό εργαστήριο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, το τακτικό προσωπικό του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών υπάγεται στο ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στη Διαύγεια.

Οι 10 υπάλληλοι που αφορά η απόφαση διατηρούν όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά τους δικαιώματα. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στο ΟΑΚΑ συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υπηρεσίας που τους είχε αναγνωριστεί από το ΟΑΚΑ κατά τις κείμενες διατάξεις, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για όλες τις έννομες συνέπειες ενώ, μετά την ένταξή τους στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, δικαιούνται τα επιδόματα και τις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που δικαιούται το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ ή ειδικά το προσωπικό του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Από τη δημοσίευση της παρούσας και στο εξής, κάθε δαπάνη και έσοδο που σχετίζεται με τη λειτουργία του εργαστηρίου καταβάλλεται και εισπράττεται αντίστοιχα από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο «Δημόκριτος» διαδέχεται το ΟΑΚΑ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από έργα, δράσεις και προγράμματα σχετικά με τον αναλυτικό έλεγχο ντόπινγκ, τα οποία ανέλαβε το ΟΑΚΑ με τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών, ιδίως με τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και από τις συμβάσεις έργου που έχει καταρτίσει το ΟΑΚΑ μέσα στα πλαίσια και με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων, δράσεων και προγραμμάτων, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης δεν καταβληθεί στο ΟΑΚΑ έως τη δημοσίευση της παρούσας.

Αν το ποσό της χρηματοδότησης, έχει ήδη καταβληθεί στο ΟΑΚΑ ή θα έχει καταβληθεί στο ΟΑΚΑ έως τη δημοσίευση της απόφασης, το ΟΑΚΑεξακολουθεί να φέρει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω έργα, δράσεις και προγράμματα, καθώς και από τις συμβάσεις έργου που έχουν καταρτισθεί μέσα στα πλαίσια και με σκοπό την υλοποίηση αυτών.

Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δίκες, οι οποίες αφορούν αιτίες σχετικές με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, συνεχίζονται με διάδικο το ΟΑΚΑ, αλλά, από τη δημοσίευση της απόφασης και στο εξής, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε κάθε δίκη, η οποία αφορά αιτία σχετική με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ντόπινγκ.

Οι τυχόν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση της απόφασης διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας, καθώς και ενός αιματολογικού αναλυτή, μετά των αντιδραστηρίων του και υλικών ποιοτικού ελέγχου, συνεχίζονται από το ΟΑΚΑ το οποίο, θα συνάψει τις σχετικές συμβάσεις και θα παραλάβει τα παραδοτέα, κατά τους ειδικότερους όρους κάθε διαγωνισμού, τα οποία θα παραδώσει στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αμελλητί, υπογράφοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί στο ΟΑΚΑ και αφορούν τον καταργούμενο Τομέα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».