966
Ο νέος πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης | aegeanair.com

Στον Eυτύχη Βασιλάκη τα ηνία της Aegean

Protagon Team Protagon Team 24 Μαΐου 2018, 17:19
Ο νέος πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης
|aegeanair.com

Στον Eυτύχη Βασιλάκη τα ηνία της Aegean

Protagon Team Protagon Team 24 Μαΐου 2018, 17:19

Μετά την απώλεια του ιδρυτή της, Θεόδωρου Βασιλάκη, η σκυτάλη της ηγεσίας στην Aegean Airlines πέρασε και επισήμως στον γιο του, Ευτύχη Βασιλάκη (μέχρι πρότινος εκτελεστικό αντιπρόεδρο της εταιρείας).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε απο την εταιρεία, το  διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να εξακολουθήσει τη διαχείριση και εκπροσώπησή της από τα υπόλοιπα μέλη του, χωρίς άμεση εκλογή νέου μέλους,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τον νόμο.

Την Πέμπτη 24 Μαΐου το δ.σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κ αι καθόρισε την ιδιότητα του κάθε μέλους ως ακολούθως:

 Βασιλάκης Ευτύχιος – Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος                 

Δαυίδ Αναστάσιος – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Γερογιάννης Δημήτριος – Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος    

Βασιλάκης Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννου Χρήστος – μη εκτελεστικό μέλος

Καλαμάτας Κωνσταντίνος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό μέλος

Λασκαρίδης Παναγιώτης – μη εκτελεστικό μέλος

Μακρίδης Αλέξανδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νανόπουλος Νικόλαος – Γεώργιος – μη εκτελεστικό μέλος

Πιζάντε Βίκτωρ – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μείωση ζημιών και αύξηση επιβαστικής κίνησης

Την ίδια ημέρα, η Aegean ανακοίνωσε  και τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2018. Ξεχωρίζει η ενίσχυση των ενοποιημένων εσόδων στα 165,4 εκατ. ευρώ, 9% υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ αύξηση παρουσίασε και η επιβατική κίνηηση, κατά 12%, σε 2,4 εκατ. επιβάτες.

Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν σε 30,8 εκατ. ευρώ από 35,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017. Ο Όμιλος προσέφερε 7% περισσότερες θέσεις, πραγματοποιώντας 3% περισσότερες πτήσεις. Η μέση πληρότητα παρουσίασε σημαντική άνοδο και ανήλθε σε 81,2% από 76,8% παρά την αυξημένη δραστηριότητα, σε μία αδύναμη εποχικά περίοδο.

Η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 16%, με τη βάση της Αθήνας να αποτελεί την κύρια πηγή ανάπτυξης, καταγράφοντας αύξηση ύψους 18%. Στο δίκτυο εσωτερικού η κίνηση αυξήθηκε κατά 9%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 350,5 εκατ. ευρώ την 31.03.2018. (Συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα και ομόλογα δημοσίου και δεσμευμένες καταθέσεις).

Αποτελέσματα Ομίλου 

Σε € εκατ.

Πρώτο Τρίμηνο 2017

Πρώτο Τρίμηνο 2018

Δ%

Έσοδα

151.9

165.4

9%

EBITDAR

(8.5)

(2.9)

-65%

EBITDA

(44.1)

(35.5)

-20%

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων

(49.9)

(42.6)

-15%

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους

(35.8)

(30.8)

-14%

Ο Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Ξεκινήσαμε το έτος καταγράφοντας θετικές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις πληρότητες των πτήσεων και την αποτελεσματική διαχείριση της χωρητικότητας. Οι υψηλότερες πληρότητες και η βελτιωμένη αξιοποίηση του στόλου οδήγησαν σε βελτίωση του αποτελέσματος σε μια εποχικά αδύναμη περίοδο του πρώτου τριμήνου. Οι ενδείξεις σε ό,τι αφορά τη ζήτηση της καλοκαιρινής περιόδου, παρά τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας του ανταγωνισμού, διαφαίνονται θετικές. Η πρόσφατη αύξηση της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει τα κόστη μας, παρά τις πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνου που υιοθετούμε και που περιορίζουν σε ένα βαθμό την άμεση επίπτωση».

Ο Ομιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 15 Εσοδα από Συμβάσεις με πελάτες από 1η Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 προβλέπει ότι τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζεται το υποσχόμενο αγαθό ή μια υπηρεσία στον πελάτη. Ο Όμιλος ήδη από τις προηγούμενες χρήσεις, αναγνώριζε τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων σύμφωνα με ό,τι ορίζει το πρότυπο, δηλαδή κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (πραγματοποίηση της πτήσης) και όχι της πώλησης (έκδοση εισιτηρίου). Συγκεκριμένες όμως κατηγορίες εσόδων (π.χ. μεταφορά αποσκευών, αμοιβή έκδοσης/επανέκδοσης εισιτηρίου και λοιπά έσοδα) αναγνωρίζονταν τα προηγούμενα έτη με βάση το ΔΛΠ 18 κατά την ημερομηνία πώλησης.

Η διαφοροποίηση στην αναγνώριση του συνόλου των εσόδων κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι της πώλησης του εισιτηρίου είχε αρνητική επίδραση κατά 5,71 εκατ. ευρώ στα έσοδα του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, ο Όμιλος προσάρμοσε την αναγνώριση των εξόδων διανομής, αναγνωρίζοντας τα κονδύλια που σχετίζονται με τα αντίστοιχα έσοδα της κάθε περιόδου.

Επιβατική κίνηση

AEGEAN & Olympic Air

(σε χιλιάδες)

Πρώτο Τρίμηνο 2017

 Πρώτο 2018

%

Εσωτερικού

992

1,077

9%

Εξωτερικού

1,114

1,291

16%

Σύνολο

2,106

2,369

12%

Συντελεστής πληρότητας πτήσεων

76.8%

81.2%

4.4

Η διαφοροποίηση της αναγνώρισης των εξόδων διανομής με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της πτήσης και όχι πώλησης του εισιτηρίου, μείωσε τα έξοδα διανομής κατά 4,48 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συνεπώς, η αλλαγή στη λογιστική αναγνώριση μέρους των εσόδων και εξόδων από 1.1.2018 είχε καθαρή αρνητική επίδραση ύψους 1,23 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη και στα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Αναλυτικά λειτουργικά μεγέθη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.