802
Το χέρι του χάλκινου αγάλματος που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στη νέα υποβρύχια ανασκαφή στα Αντικύθηρα | Brett Seymour/EUA/ARGO 2017

Αντικύθηρα: «Είναι σαν να ανοίγουμε κάθε μέρα τον τάφο του Τουταγχαμών»

Protagon Team Protagon Team 5 Οκτωβρίου 2017, 10:26
Το χέρι του χάλκινου αγάλματος που ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι στη νέα υποβρύχια ανασκαφή στα Αντικύθηρα
|Brett Seymour/EUA/ARGO 2017

Αντικύθηρα: «Είναι σαν να ανοίγουμε κάθε μέρα τον τάφο του Τουταγχαμών»

Protagon Team Protagon Team 5 Οκτωβρίου 2017, 10:26

Οπως φαίνεται το ναυάγιο των Αντικυθήρων κρύβει ακόμη πολλά και εντυπωσιακά μυστικά. Το ναυάγιο είχε εντοπιστεί από σφουγγαράδες στα Αντικύθηρα στις αρχές του 20ου αιώνα και ανάμεσα στα ευρήματα (νομίσματα, σκεύη, μαρμάρινα γλυπτά, αμφορείς κ.α.) ξεχώρισε τότε ένα μυστηριώδες αντικείμενο με ενσωματωμένα γρανάζια το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν ένας περίπλοκος μηχανισμός.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν αστρολάβος αλλά όπως διαπιστώθηκε αργότερα ο μηχανισμός αυτός, που ονομάστηκε Μηχανισμός των Αντικυθήρων, υπολόγιζε το έτος, τις φάσεις του φεγγαριού, τις εκλείψεις και τις χρονιές των Πανελληνίων Αγώνων στα περισσότερα συστήματα μέτρησης χρόνου της εποχής.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το πλοίο που ναυάγησε είχε μήκος περίπου 50 μέτρα και ξεκίνησε από τις ακτές της Μικράς Ασίας τον 1ο αιώνα π.Χ με προορισμό την Ρώμη με τα αμπάρια γεμάτα από κάθε είδους αντικείμενα.

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων διεξήγαγε και εφέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, υποβρύχια ανασκαφή στο χώρο του Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Η έρευνα κράτησε από τις 4 μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου, κάτω από ιδιαίτερα ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Εντοπίστηκε πλήθος νέων ευρημάτων με σημαντικότερο ένα μεγάλο χάλκινο δεξί χέρι αγάλματος που πιθανότατα αναπαριστά ανδρική μορφή. Οι ερευνητές να εκτιμούν ότι κάτω από ογκόλιθους ή και τον πυθμένα στο ίδιο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον επτά μεγάλα και ανεκτίμητης αξίας αγάλματα.

Ç Åöïñåßá Åíáëßùí Áñ÷áéïôÞôùí äéåîÞãáãå êáé öÝôïò, ãéá ôñßôç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, õðïâñý÷éá áíáóêáöÞ óôï ÷þñï ôïõ Íáõáãßïõ ôùí ÁíôéêõèÞñùí. Ç Ýñåõíá êñÜôçóå áðü ôéò 4 ìÝ÷ñé ôçí 20 Óåðôåìâñßïõ, êÜôù áðü éäéáßôåñá åõíïúêÝò êáéñéêÝò óõíèÞêåò . ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò Ýñåõíáò óõíå÷ßóôçêå ç áíáóêáöÞ óôïí èáëÜóóéï ÷þñï, áðü ôïí ïðïßï ðñïÝñ÷ïíôáé ôá óêåëåôéêÜ êáôÜëïéðá ôçò ðåñóéíÞò áðïóôïëÞò, êáèþò êáé åîáñôÞìáôá áðü ôï ßäéï ôï ðëïßï, üðùò: ôìÞìáôá ìïëýâäéíùí óùëÞíùí (óåíôßíåò), áíôßâáñá êáé óõóóùìáôþìáôá áðü óéäçñÜ áíôéêåßìåíá. ÐáñÜëëçëá, êáôÜ ôç öåôéíÞ ðåñßïäï áíåëêýóôçêå ðëÞèïò èñáõóìÜôùí áìöïñÝùí êáé Üëëùí áããåßùí. Åðßóçò áíåëêýóôçêáí óçìáíôéêÜ åõñÞìáôá ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé ùò áêïëïýèùò: 1) ×Üëêéíï ôìÞìá ìå ðôõ÷þóåéò åíäýìáôïò, ðñïåñ÷üìåíï áðü Üãáëìá. 2) ×Üëêéíï äåîß ÷Ýñé, ðïõ óþæåôáé áðü ôïí þìï ìÝ÷ñé ôá äÜêôõëá. 3) ÓõóóùìÜôùìá, ðïõ äçìéïõñãÞèçêå ãýñù áðü êÜðïéï óéäåñÝíéï áíôéêåßìåíï, ôï ïðïßï Ý÷åé ðëÞñùò ïîåéäùèåß êáé Ý÷åé áöÞóåé ôï áðïôýðùìÜ ôïõ. Óôï ßäéï óõóóùìÜôùìá ðáñáôçñÞèçêáí åãêëùâéóìÝíá öýëëá ìïëýâäïõ, üóôñáêá êáé êïììÜôéá îýëïõ. ÌÝóá óôï óõóóùìÜôùìá, üðùò Ýäåéîå ç ñáäéïãñáößá, õðÜñ÷åé êáé ìßá ìåóüìöáëç ìåôáëëéêÞ öéÜëç, ôï åßäïò ìåôÜëëïõ ôçò ïðïßáò èá öáíåß ìåôÜ ôçí áðåëåõèÝñùóÞ ôçò áðü ôïí åðßðáãï. 4) Ïñèïãþíéá, ðñáêôéêþò áêÝñáéç ðëÜêá áðü ðïëý÷ñùìï åñõèñùðü ìÜñìáñï, áðü åðßóôåøç ôñÜðåæáò ìå ðåñé÷åßëùìá óôçí êõñßá üøç, äéáóôÜóåùí 68 åê. x 35 åê., ðÜ÷ïõò 5 åê. 5) ÂñÝèçêå åðßóçò ìßá áêüìá åíóöñÜãéóôç ëáâÞ áìöïñÝùò, ðáñüìïéá ìå äýï Üëëåò ðïõ åß÷áí âñåèåß óôéò ðáëáéüôåñåò Ýñåõíåò. Áîéïóçìåßùôï åßíáé üôé áíÜìåóá óôá ÷Üëêéíá åõñÞìáôá óõãêáôáëÝãåôáé äéóêïåéäÝò áíôéêåßìåíï, ðïëý ïîåéäùìÝíï, ìå ôÝóóåñéò äéÜôñçôåò áðïöýóåéò, ðÜíù óôï ïðïßï, üðùò Ýäåéîå ç ñáäéïãñáößá, õðÜñ÷åé ðáñÜóôáóç æþïõ, ðéèáíüí âïïåéäïýò. ÔÝëïò, éäéáßôåñá óçìáíôéêü åýñçìá áðïôåëåß, îýëéíï ôìÞìá áðü ôï ßäéï ôï ðëïßï (êÝëõöïò êáé íïìåßò), ôï ïðïßï óõíäõáæüìåíï ìå ôá åõñÞìáôá ôïõ öïñôßïõ êáé ôï óçìåßï åíôïðéóìïý ôïõ, äéáóáöçíßæåé ðåñáéôÝñù ôçí åéêüíá ôïõ ãåãïíüôïò ôïõ íáõôéêïý áôõ÷Þìáôïò,

«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον επτά, πιθανώς και εννέα χάλκινα αγάλματα που περιμένουν να τα εντοπίσουμε. Πιθανότατα θα βρούμε μαζί με τα αγάλματα και πολλά άλλα πράγματα. Είναι σαν να ανοίγουμε κάθε μέρα τον τάφο του Τουταγχαμών» δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο αρχαιολόγος-τεχνολόγος Μπρένταν Φόλει από το Πανεπιστήμιο Lund στην Σουηδία που συμμετείχε στην αποστολή.

Η έρευνα διενεργήθηκε όπως και οι προηγούμενες στο ίδιο ναυάγιο υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων δια της Προϊσταμένης της Αγγελικής Γ. Σίμωσι, ενώ επιστημονικοί υπεύθυνοι και διεξάγοντες στο πεδίο είναι οι αρχαιολόγοι της ΕΕΑ Θ. Θεοδούλου και Δ. Κουρκουμέλης.

1200

Επίσης ανελκύστηκαν σημαντικά ευρήματα που περιγράφονται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ως ακολούθως:

– Χάλκινο τμήμα με πτυχώσεις ενδύματος, προερχόμενο από άγαλμα.

– Χάλκινο δεξί χέρι, που σώζεται από τον ώμο μέχρι τα δάκτυλα.

– Συσσωμάτωμα, που δημιουργήθηκε γύρω από κάποιο σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο έχει πλήρως οξειδωθεί και έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Στο ίδιο συσσωμάτωμα παρατηρήθηκαν εγκλωβισμένα φύλλα μολύβδου, όστρακα και κομμάτια ξύλου. Μέσα στο συσσωμάτωμα, όπως έδειξε η ραδιογραφία, υπάρχει και μία μεσόμφαλη μεταλλική φιάλη, το είδος μετάλλου της οποίας θα φανεί μετά την απελευθέρωσή της από τον επίπαγο.

– Ορθογώνια, πρακτικώς ακέραιη πλάκα από πολύχρωμο ερυθρωπό μάρμαρο, από επίστεψη τράπεζας με περιχείλωμα στην κυρία όψη, διαστάσεων 68 εκ. x 35 εκ., πάχους 5 εκ.

– Βρέθηκε επίσης μία ακόμα ενσφράγιστη λαβή αμφορέως, παρόμοια με δύο άλλες που είχαν βρεθεί στις παλαιότερες έρευνες.

– Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στα χάλκινα ευρήματα συγκαταλέγεται δισκοειδές αντικείμενο, πολύ οξειδωμένο, με τέσσερις διάτρητες αποφύσεις, πάνω στο οποίο, όπως έδειξε η ραδιογραφία, υπάρχει παράσταση ζώου, πιθανόν βοοειδούς.

– Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα αποτελεί, ξύλινο τμήμα από το ίδιο το πλοίο (κέλυφος και νομείς), το οποίο συνδυαζόμενο με τα ευρήματα του φορτίου και το σημείο εντοπισμού του, διασαφηνίζει περαιτέρω την εικόνα του γεγονότος του ναυτικού ατυχήματος, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις έμμεσες πληροφορίες από την ανέλκυση των σφουγγαράδων το 1900.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

3