449
|

Στα 423 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 14:54

Στα 423 εκατ. ευρώ εκτοξεύτηκαν τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας το εννεάμηνο

Protagon Team Protagon Team 22 Νοεμβρίου 2019, 14:54

Ενισχυμένα ήταν τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας στο εννεάμηνο, με την τράπεζα να έχει μπει εμφανώς σε μια ανοδική πορεία. Τα έσοδα της ΕΤΕ στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 από τόκους και προμήθειες ακολούθησαν την ανιούσα, η τράπεζα κατέγραψε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ενώ παράλληλα μείωσε τις λειτουργικές της δαπάνες και επιτάχυνε τον βηματισμό της στη μείωση των κόκκινων δανείων.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου σκαρφάλωσαν στα 423 εκατ. ευρώ από 61 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018! Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 416 εκατ. (4,5 φορές αύξηση σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών και μη οργανικών εσόδων, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών, καθώς και τη διατήρηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ).

Η τράπεζα είχε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ύψους 257 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 24 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενσωματώνοντας μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους €213 εκατ. σχετιζόμενα με την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) με Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το Α’ τρίμηνο 2019 (€65 εκατ.), την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” το Β’ τρίμηνο 2019 (€30 εκατ.), καθώς και τα κέρδη από την πώληση κρατικών ομολόγων το Γ’ τρίμηνο 2019 (€118 εκατ.)

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 7% στα 898 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα, καθώς και τη σταθεροποίηση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια. Η σταδιακή ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από προμήθειες με αύξηση 5%, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+12% σε ετήσια βάση)

Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 7% σε ετήσια βάση σε €621 εκατ. το εννεάμηνο 2019, αντανακλώντας την περιστολή των δαπανών προσωπικού (-8% σε ετήσια βάση), η οποία ενσωματώνει μέρος της θετικής επίπτωσης των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, με τη τρέχουσα συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 700 εργαζόμενους από την αρχή του έτους.

Σε υψηλά επίπεδα οι χορηγήσεις δανείων

Παρά την αρνητική εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2019 και τη διεξαγωγή εκλογών το Β’ τρίμηνο 2019, οι εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕ στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2019 (+36% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσει.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ανερχόμενες σε €303 εκατ. το εννεάμηνο 2019, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται σε 136μ.β., απορροφώντας επιπλέον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πώληση χαρτοφυλακίων δανείων στο εξωτερικό.

Η μείωση των NPEs ενισχύθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο 2019 ντανακλώντας τις πωλήσεις εξασφαλισμένου χαρτοφυλακίου δανείων προς μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Project Icon) και χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων. Tο υψηλό ποσοστό κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις και ένας συνδυασμός ευνοϊκών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην αγορά ομολόγων και ακινήτων, επιτρέπουν την επιτάχυνση της μείωσης NPEs