540
Επιβάτες στην ουρά στο λιμάνι της Ραφήνας, την Κυριακή | Intime/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νέα απόφαση: Κι όμως αυξάνεται η πληρότητα στα πλοία!

Protagon Team Protagon Team 2 Αυγούστου 2020, 12:48
Επιβάτες στην ουρά στο λιμάνι της Ραφήνας, την Κυριακή
|Intime/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Νέα απόφαση: Κι όμως αυξάνεται η πληρότητα στα πλοία!

Protagon Team Protagon Team 2 Αυγούστου 2020, 12:48

Αυξάνεται η πληρότητα στα επιβατηγά πλοία έως τις 31 Αυγούστου, από 65% στο 85% -αν έχει καμπίνες- και από 60% στο 80% – χωρίς καμπίνες, σύμφωνα με ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Κυριακή

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, την Πέμπτη δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στα πλοία, καθώς η επιτροπή λοιμωξιολόγων είχε απορρίψει το σχετικό αίτημα των πλοιοκτητών.

Ετσι, σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, στα ταχύπλοα πλοία που διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA, επιτρέπεται η πληρότητα σε ποσοστό 80% .

Στα ταχύπλοα πλοία που δεν διαθέτουν αυτά τα φίλτρα, η πληρότητα ορίζεται στο 50%.

Στα υπόλοιπα επιβατηγά πλοία, η πληρότητα ορίζεται στο 80% χωρίς καμπίνες και στο 85% με καμπίνες.

Στα αεροπορικά καθίσματα όλων των πλοίων, η κάλυψη ανέρχεται στο 50%.

Αναλυτικά, το νέο ΦΕΚ:

Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

1. α) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, διασφαλίζεται στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινό-ντων σε αυτά.

β) Στα πλοία της περ. (α), η κάλυψη των καθισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).

γ) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επιβατηγά – οχηματαγωγά -ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα, διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο:

α) του ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επίσης, με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε πλοίο.

β) του 50% εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α).

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www. ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, καθώς και των μέτρων της παρ. 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News