702
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη Βουλή (φωτογραφία αρχείου) | Intime

Για πρώτη φορά αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων με ποινές και μπόνους

Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη Βουλή (φωτογραφία αρχείου)
|Intime

Για πρώτη φορά αξιολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων με ποινές και μπόνους

Η μέτρηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών Υγείας, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, θα είναι το βασικό αντικείμενο του νέου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ ΑΕ), που συστήνεται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας  (βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των προσεχών ημερών).

Αρμοδιότητες του ΟΔΙΠΥ είναι να ελέγχει την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των ιδιωτικών που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και ακολούθως να δίνει μπόνους στους συνεπείς και να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στους ασυνεπείς.

«Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί» επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου και παρατίθενται τα τρία βασικά πεδία των υπηρεσιών υγείας όπου είναι μετρήσιμη η ποιότητα: η δομή (ανθρώπινοι πόροι και εγκαταστάσεις-υποδομές), οι διαδικασίες (οργάνωση, λειτουργία του οργανισμού και παροχή υπηρεσιών υγείας) και τα αποτελέσματα (των δράσεων και των υπηρεσιών).

«Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά, που μπορούν να μετρηθούν, όπως η εκπαίδευση και τα χρόνια εμπειρίας των ιατρών, οι χρόνοι αναμονής των ασθενών, η ακρίβεια των μηχανημάτων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών, τα ποσοστά επιτυχίας των θεραπειών κ.ά.. Στη συνέχεια μπορούν να οριστούν πρότυπα καλής πρακτικής, δείκτες αξιολόγησης και δράσεις συμμόρφωσης» αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Αρμοδιότητες
  • Η καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η ενημέρωση των πολιτών ως προς την πρόσβασή τους σε αυτές
  • Η ανάπτυξη διαδικασιών και προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας και τις διοικητικές πρακτικές στα νοσοκομεία ή η υιοθέτηση ήδη υφιστάμενων διαδικασιών και προτύπων.
  • Η διαμόρφωση διεθνώς αποδεκτών δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των ιατρικών και παρεπόμενων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητάς τους με δείκτες άλλων χωρών.
  • Η αξιολόγηση ως προς την προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας στα πρότυπα ποιότητας της περ. β) και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως επίσης, σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων από φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, η παροχή γνώμης σε ζητήματα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.
Μπόνους

Για τους συνεπείς που θα διατηρούν την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, προβλέπονται μπόνους, όπως βέβαια προβλέπονται και κυρώσεις για τους ασυνεπείς.

Οπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, ο Οργανισμός θα πρέπει να προχωρήσει στη «διατύπωση προτάσεων για την παροχή κινήτρων σε παρόχους υπηρεσιών υγείας για τη συμμόρφωσή τους στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, καθώς και για την παροχή ανταμοιβών στους παρόχους υπηρεσιών υγείας που τηρούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις».

Ειδικότερα οι χαρακτηριζόμενες κλινικές και νοσοκομεία αναφοράς που θα αποδίδουν άριστα, θα απολαμβάνουν της δυνατότητας πρόσληψης πρόσθετου ερευνητικού προσωπικού, ενώ δύνανται να τους παρέχονται πρόσθετα ωφελήματα για τη λήψη καινοτόμου εξοπλισμού για την εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθόδων.

«Με απόφαση του υπουργού Υγείας εξειδικεύονται τα ωφελήματα που παρέχονται στα νοσοκομεία και στις κλινικές αναφοράς, το περιεχόμενό τους, το εύρος τους, η διάρκειά τους και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος» σημειώνεται σε άρθρο του νομοσχεδίου.

Κυρώσεις

Για όσους δεν διατηρούν την ποιότητα στις υπηρεσίες, προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αφορούν τόσο τα δημόσια νοσοκομεία, όσο και τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες θα πληρώνουν και πρόστιμα και θα χάνουν και τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Εφόσον, μετά από έλεγχο του ΟΔΙΠΥ, διαπιστωθούν παραβάσεις, ο αριθμός και η σοβαρότητα των οποίων οδηγούν σε άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών, ο Οργανισμός δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να εισηγηθεί στον υπουργό Υγείας την άμεση αναστολή της λειτουργίας μιας ή περισσοτέρων παρεχομένων υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα πορίσματα της αξιολόγησης.

Στα ιδιωτικά νοσοκομεία και εν γένει σε παρόχους υπηρεσιών υγείας είναι δυνατή η άμεση ανάκληση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Πρόστιμα

Επίσης όπως υπογραμμίζεται, ο ΟΔΙΠΥ δύναται να επιβάλλει πρόστιμο ύψους έως τριών χιλιάδων ευρώ όταν:

  • Παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την αξιολόγηση που διενεργείται από τον ΟΔΙΠΥ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, ή
  • Αρνείται ή παρακωλύει την παροχή πληροφοριών στον ΟΔΙΠΥ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες».

Πάντως όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας υπόκεινται στην αξιολόγηση του ΟΔΙΠΥ, η οποία δύναται να διενεργείται είτε στο πλαίσιο τακτικής αξιολόγησης κάθε τρία χρόνια, είτε στο πλαίσιο εκτάκτου αξιολόγησης μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Υγείας.