333
Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος στο τελευταίο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ελληνικό: Στον Οδυσσέα Κυριακόπουλο ίδιες μετοχές της Lamda Development

Protagon Team Protagon Team 18 Οκτωβρίου 2019, 18:14
Ο Οδυσσέας Κυριακόπουλος στο τελευταίο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
|ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ελληνικό: Στον Οδυσσέα Κυριακόπουλο ίδιες μετοχές της Lamda Development

Protagon Team Protagon Team 18 Οκτωβρίου 2019, 18:14

Την πώληση 546.167 ιδίων μετοχών στην Ορυμήλ, εταιρεία συμφερόντων του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ανακοίνωσε η Lamda Development.

Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έλαβε απόφαση να πωληθεί το σύνολο του υπολοίπου των ιδίων μετοχών που έχει στην κατοχή της, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΥΜΗΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Ορυμήλ»).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, κατόπιν διεξαγωγής από την εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «AXIA Ventures Group Ltd» (η «ΑΧΙΑ») διαδικασίας συγκέντρωσης ενδιαφέροντος και προσφορών με σκοπό τη βέλτιστη ιδιωτική τοποθέτηση 546.167 ιδίων μετοχών (που αντιστοιχούν περίπου σε 0,685% του συνόλου μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οι «Ίδιες Μετοχές»), το δ.σ. της Lamda Development αποφάσισε την πώλησή τους στην Ορυμήλ, πλειοδότρια εταιρεία για το σύνολο των Ιδίων Μετοχών, κατά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, στις 16.10.2019.

Ως προς το τίμημα της συναλλαγής, αποφασίστηκε η πώληση των ως άνω Ιδίων Μετοχών να γίνει στην τιμή των 7,27 ευρώ ανά διατεθείσα μετοχή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη τη δηλωθείσα μετοχική σχέση του κ. Κυριακόπουλου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Lamda, με την Ορυμήλ, η εν λόγω συναλλαγή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνέχεται με το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/ 2018, και για τον λόγο αυτόν κρίθηκε επωφελές να τεθεί υπόψη της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών».

Κατόπιν τούτου, η εν λόγω ελεγκτική εταιρεία, διά του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, Δημητρίου Κουτσού – Κουτσόπουλου, συνέταξε την από 18.10.2019 «Έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/ 2018 (Άρθρ. 101), του κατά πόσον η πώληση πακέτου ιδίων μετοχών (ποσοστό 0,685%) της Lamda Development A.E. (Lamda) προς την ΟΡΥΜΗΛ Α.Ε. (ΟΡΥΜΗΛ), είναι δίκαιη και εύλογη για τη Lamda και τους μετόχους της, που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος».

Η Lamda Development δηλώνει τέλος ότι θα ενημερώσει τους επενδυτές με νεότερη ανακοίνωσή της για την υλοποίηση της ως άνω σκοπούμενης πώλησης κατόπιν και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, που προβλέπουν τα άρθρα 99 επ. του νόμου 4548/ 2018.