2520
|

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου από Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank

Protagon Team Protagon Team 31 Αυγούστου 2017, 11:07

Ικανοποίηση για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου από Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank

Protagon Team Protagon Team 31 Αυγούστου 2017, 11:07

Καθαρά κέρδη 7 εκατ. ευρώ στο β’ τρίμηνο του 2017 ανακοίνωσε η Tράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο χρονικό διάστημα τα καθαρά κέρδη της Eurobank ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους τα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση στα 549 εκατ. ευρώ το 1ο 6μηνο, υποβοηθούμενα από την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3% και τον περιορισμό του κόστους κατά 5%.

Η βασική τραπεζική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Bank κατέγραψε κέρδη ύψους €217 εκατ. το 1ο εξάμηνο, επιτυγχάνοντας απόδοση ενεργητικού 1,1%. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά €4,9 δισ. από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και €3,3 δισ. από το υψηλό τους αντίστοιχα.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε την επιτάχυνση υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδίου «Αgenda 2020».

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης μεταξύ της Ελλάδας και των Θεσμών συνέβαλε στην άρση της οικονομικής αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε από την αρχή του 2017 και αποτελεί σημαντικό βήμα για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά ανόδου.

Στο 2ο 3μηνο, αναφέρεται, οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ύψους €7 εκατ. έναντι ζημίας €7 εκατ. το προηγούμενο 3μηνο. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε το 2ο 3μηνο στο 50%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 47% για πρώτη φορά από τη συγκέντρωση της τραπεζικής αγοράς. Στο τέλος του 2ου 3μήνου, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,9%, οριακά βελτιωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο 3μηνο (16,8%). Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs) μειώθηκαν κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, μειωμένα κατά €4,9 δισ. από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, μειώνοντας τον σχετικό δείκτη στη Ελλάδα στο 37,0%. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και €3,3 δισ. από το υψηλό τους αντίστοιχα. Επιπλέον, το βελτιωμένο κλίμα εμπιστοσύνης λόγω της συμφωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, ενίσχυσε τις καταθέσεις των πελατών μας από τα μέσα Ιουνίου και αντέστρεψε τις εκροές, κλείνοντας το 2ο 3μηνο με τριμηνιαίες εισροές ύψους €150 εκατ. Η τάση αυτή διατηρείται μέχρι τώρα και κατά το 3ο 3μηνο, με εισροές άνω των €300 εκατ.

Ταυτόχρονα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €0,7 δισ. το 2ο 3μηνο και διαμορφώθηκε στα €10,3 δισ. ενώ μειώθηκε περαιτέρω το 3ο 3μηνο, φθάνοντας τα €8,5 δισ. προς τα τέλη Αυγούστου, κυρίως λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων, της απομόχλευσης και της διεύρυνσης της διατραπεζικής αγοράς repos.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ. το 2ο 3μηνο, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο (€517 εκατ.). Για το 1ο 6μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.036 εκατ., αποτελώντας το 92% των συνολικών καθαρών εσόδων.

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €956 εκατ. το 1ο 6μηνο.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ. το 2ο 3μηνο, χωρίς μεταβολή έναντι του 1ου 3μήνου 2017, επηρεαζόμενα θετικά από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων και την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα τόκων ήταν ελαφρά μειωμένα τόσο για τον Όμιλο όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 61 μ.β. τον Ιούνιο 2017, κατά 4 μ.β. χαμηλότερο από τα τέλη του 2016, ενώ και η μειωμένη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς το 2ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β. έναντι 270 μ.β. του προηγούμενου 3μήνου, καταγράφοντας και στην Ελλάδα μικρή βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου (271 μ.β. το 2ο 3μηνο από 270 μ.β. το 1ο 3μηνο).

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €82 εκατ. το 2ο 3μηνο, 2% υψηλότερα έναντι του 1ου 3μήνου και στα €162 εκατ. το 1ο 6μηνο, 7% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα €148 εκατ. στο 6μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια άνοδο 7%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από αποδοχή καρτών, πληρωμών και εμβασμάτων. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 2ο 3μηνο στις 51 μ.β. από τις 50 μ.β. το 1ο 3μηνο, ενώ παρόμοια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (50 μ.β. το 2ο 3μηνο από 49 μ.β. το 1ο 3μηνο).

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €292 εκατ., μειωμένο κατά 5% έναντι του 2ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης τόσο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-8%), όσο και των δαπανών προσωπικού (-3%). Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται με παύση λειτουργίας επιλεγμένων καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες διαφημιστικές δαπάνες και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς. Τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2016. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 1ο 6μηνο υποχώρησε στο 51% (50% το 2ο 3μηνο) από 56% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 49% το 1ο 6μηνο (47% το 2ο 3μηνο) από 54% ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 2ο 3μηνο αυξήθηκαν 16% στα €292 εκατ. έναντι €252 εκατ. το 2ο 3μηνο πέρυσι λόγω αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 4% και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 5% το 2ο 3μηνο σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα κέρδ προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €290 εκατ. έναντι €242 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 20%. Στο 1ο 6μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% ανερχόμενα σε €549 εκατ. και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% στα €534 εκατ.

Οι προβλέψεις δανείων το 2ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε €259 εκατ. έναντι σχεδόν ίδιου ποσού το 1ο 3μηνο, ενώ ο δείκτης κάλυψης NPLs παρέμεινε σταθερός στο 68%. Η αβεβαιόητα στο εξωτερικό περιβάλλον κατά το 1ο 6μηνο του έτους και η εξυγίανση υποθέσεων στο PLU δεν επέτρεψε την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέψεων, που ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 223 μ.β. στο 2ο 3μηνο σε επίπεδο Ομίλου από 220 μ.β. στο 1ο 3μηνο.

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους €7 εκατ. το 2ο 3μηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία €7 εκατ. το 1ο 3μηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους €14 εκατ. το 2ο 3μηνο έναντι ζημίας €13 εκατ. το 1ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS σημείωσαν κατά το 1ο 6μηνο ζημίες €75 εκατ..

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €40,9 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2017, μειωμένες κατά €1,4 δισ. έναντι του Δεκεμβρίου 2016 (-3%), κυρίως λόγω εκροών στην Ελλάδα, ακολουθώντας παρόμοια τάση με την ελληνική αγορά την ίδια περίοδο του 2016. Από τον Ιούνιο 2017 και μετά, η τάση αυτή αντιστράφηκε μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, με αποτέλεσμα τη θετική μεταβολή για το 2ο 3μηνο συνολικά. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα έφτασαν στα €38,2 δισ. (+€150 εκατ. σε τριμηνιαία βάση), ενώ οι καταθέσεις εξωτερικού στα €2,7 δισ. στο τέλος του 2ου 3μήνου. Η θετική τάση από τον Ιούνιο 2017 συνεχίζεται στο 3ο 3μηνο, με περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων άνω των €300 εκατ. λόγω της βελτίωσης του καταναλωτικού κλίματος.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα σχεδόν υποδιπλασιάσθηκε κατά το τελευταίο 12μηνο, υποχωρώντας στα €15,8 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017 από €26,8 δισ. ένα έτος νωρίτερα και από €20,9 δισ. στο τέλος του 2016. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,1 δισ. το 1ο 6μηνο. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα €10,3 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017 από €11,9 δισ. στα τέλη του 2016, ενώ η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα €5,5 δισ. από €9,0 δισ. αντίστοιχα. Η χρήση του ELA έχει μειωθεί περαιτέρω το 3ο 3μηνο στα €8,5 δισ. στα τέλη Αυγούστου. H χρηματοδότηση από διατραπεζικά repos διαμορφώθηκε στα €5,2 δισ. τον Ιούνιο 2017 έναντι €6,0 δισ. στα τέλη του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις χαμηλότερες συμμετοχές των ομολόγων EFSF/ESM λόγω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους: από €13,2 δισ. το Δεκέμβριο 2016 τα ομόλογα EFSF/ESM μειώθηκαν στα €8,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €62,0 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2017, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €46,4 δισ. αντίστοιχα. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €58,9 δισ., ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα €3,1 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 113% από 126% ένα έτος νωρίτερα και από 116% στο τέλος του 1ου 3μήνου 2017.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 16,9%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ σε 16,5%. Και οι δύο δείκτες είναι pro-forma για την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της AVIS Ελλάς, ενώ είναι ελαφρώς υψηλότεροι σε τριμηνιαία βάση κατά 10 μ.β. και 20 μ.β. αντίστοιχα. Στο τέλος Ιουνίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €9,7 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια σε €8,8 δισ. NPLs / NPEs & κάλυψη Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε σε 37,1% τον Ιούνιο 2017 (37,0% στην Ελλάδα) έναντι 37,8% το Μάρτιο 2017 τόσο για Όμιλο όσο και για Ελλάδα. Το υπόλοιπό τους μειώνεται για 7ο συνεχόμενο 3μηνο. Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα €2,9 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα €23,0 δισ. τον Ιούνιο 2017. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2017 ανήλθε στο 68% από 67% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Ιουνίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 45%. Η Τράπεζα επέτυχε τον στόχο των NPEs που έχει υποβάλει στον SSM για άλλο ένα συνεχόμενο τρίμηνο.

Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2017 διαμορφώθηκε στις 639 μονάδες (μειωμένο κατά 10 καταστήματα σε τριμηνιαία και 39 καταστήματα σε ετήσια βάση), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε στις 869 μονάδες (-70 καταστήματα σε ετήσια βάση). Έτσι, ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας για 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, έχει ήδη επιτευχθεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουνίου 2017 σε 17.087 άτομα, από τα οποία τα 13.928 στην Ελλάδα. Ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το τέλος του 2017 απαιτεί να μειωθεί σε 13.200 ως πλήθος εργαζομένων στην Ελλάδα, στόχος για την επίτευξη του οποίου η Τράπεζα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσω πωλήσεων μη βασικών δραστηριοτήτων αλλά και άλλων σχετικών ενεργειών.

Eurobank

Όπως προαναφέρθηκε, αυξημένα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε η Eurobank τόσο το β’ τρίμηνο όσο και το α’ εξάμηνο (€40εκ. το β’ τρίμηνο και €76εκ. το α΄ εξάμηνο 2017).  Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του α΄ εξαμήνου 2016. Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,6% το α΄ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό διαμοφώθηκαν σε €42εκ. το β΄ τρίμηνο.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο (-€193εκ.), ενώ μειώθηκαν τα NPEs κατά €0,8δισ. το α΄ εξάμηνο.

Αύξηση κατά €348εκ. σημείωσαν οι χορηγήσεις σε τριμηνιαία βάση, όπως και καταθέσεις στην Ελλάδα κατά €0,7δισ. το β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το α΄ εξάμηνο.

Μείωση σημείωσε η τρέχουσα χρηματοδότηση ELA κατά €2,5δισ. από τα υψηλά του 2017, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 διαμορφώθηκε στο 17,4%. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως η Eurobank προτίθεται να αποπληρώσει προνομιούχες μετοχές ύψους €950εκ. με έκδοση ομολόγων Tier IΙ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Tα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 2,0% το Β΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθαν σε €389εκ., κυρίως λόγω της αύξησης του περιθωρίου χορηγήσεων. Σε επίπεδο εξαμήνου, τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν αμετάβλητα στα €770εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε σε 2,43% το Β΄ τρίμηνο, από 2,34% το Α΄ τρίμηνο 2017.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν σε €72εκ. το Β΄ τρίμηνο 2017, από €69εκ. το Α΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, λόγω των εσόδων προμηθειών από τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του δικτύου. Το Α΄ εξάμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2016 και διαμορφώθηκαν σε €141εκ. λόγω χαμηλότερων δαπανών για τη χρήση εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% σε €461εκ., ενώ τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν από €40εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €35εκ. το Β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα να διαμορφωθούν σε €496εκ., από €491εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017.

Οι Λειτουργικές δαπάνες του Α΄ εξαμήνου 2017 μειώθηκαν κατά 2,6% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 σε €489εκ., ενώ στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 3,5% την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκαν σε €355εκ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε 49,4% το Β΄ τρίμηνο 2017.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,6% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017 σε €216εκ. και κατά 9,1% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2016 σε €422εκ. Αντίστοιχα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 1,9% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο 2017 σε €251εκ., ενώ υποχώρησαν κατά 3,9% το Α΄ εξάμηνο 2017 σε €498εκ.

Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) ήταν αρνητικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε -€193εκ. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 44,1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του Β΄ τριμήνου 2017, ενώ τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €0,5δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν θετικά (€91εκ.), μειώθηκαν όμως κατά 40,9% έναντι του Α΄ τριμήνου 2017. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 51,1% στο τέλος Ιουνίου 2017, ενώ οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων του Β΄τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €184εκ., δηλαδή ποσοστό 1,90% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες, με το καθαρό αποτέλεσμα3 να αυξάνεται κατά 47,8% σε τριμηνιαία βάση και να ανέρχεται σε €42εκ, από €28εκ. το Α΄ τρίμηνο 2017, με όλες τις χώρες να είναι κερδοφόρες.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,4%4 επί του σταθμισμένου ενεργητικού στο τέλος Ιουνίου 2017. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο ανωτέρω δείκτης βελτιώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2017και ανήλθε σε 14,4%4. Παράλληλα, η Τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει στην αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών ύψους €950εκ. με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier II).

Η τρέχουσα χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA διαμορφώνεται σε €9,9δισ. και είναι μειωμένη κατά €2,5δισ. από τα υψηλά του 2017.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά €0,7δισ. το Β΄ τρίμηνο και €0,3δισ. το Α΄ εξάμηνο 2017. Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων, διαγραφών και συναλλαγματικών διαφορών) αυξήθηκαν κατά €0,3δισ. το Β΄ τρίμηνο 2017. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 113,8% στο τέλος Ιουνίου 2017, έναντι 115,1% στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.